We use visual journalism to inspire youth to engage in the community.

 
 
 

What we do

Storycamp is a Norwegian non-profit organization working to enhance interest for and knowledge in visual storytelling and photojournalism. With the support of public and private funding we organize workshops with world leading photographers. We have received funding from Viken Filmsenter and Fritt Ord, for previous workshops, as well as the municipality of Fredrikstad and Østfold county.

At the bottom of this page you can find Storycamp’s Articles of Association (written in Norwegian).

Storycamp is a masterclass in visual storytelling for youth in the ages 16-23. Led by experienced photojournalists the participants will improve their skills as storytellers and be able to tell stories about people in their local communities that deserve to be heard. At Storycamp the participants work in pairs and make a short documentary consisting of video, still photography, interviews and music. The purpose is to focus on visual storytelling but also to encourage youth to get engaged in the life of someone in their local community. Not the faces frequently presented by the media, but rather the opposite. Voices that deserves to be heard. Our goal is to use photography and documentaries to encourage youth to become more concerned about others.
In 2015 and 2016 we invited youth in Madrid, Kiev and Fredrikstad to Storycamps in their hometowns. The Storycamp in Madrid was led by Spanish photojournalist Markel Redondo. The participants of the camps was invited to the Norwegian photofestival DOK16 in Fredrikstad 30. May – 3. June 2016.

About sponsors and partners

Storycamp is supported by the regional film commission Viken Filmsenter. Viken has been a great support from the first Storycamp was held in 2014.

Storycamp is supported by the Fritt Ord Foundation, Oslo, whose main task is to protect and promote freedom of expression and the environment for freedom of expression by encouraging lively debate and the dauntless use of the free word.

We’re cooperating with the internationally renowned picture agency Panos Pictures. Panos represents an international network of documentary photographers specialising in global social issues.

Dokfestivalen is Norway’s national documentary photography festival. Each year are the most important global voices in the field of photojournalism gathered for a week long festival in Fredrikstad. The productions produced during Storycamp’s workshops in Fredrikstad are screened at the festival. Through Dokfestivalen Storycamp provide a platform for youth to meet and connect with the professional community.

The photojournalism program at Oslo University College is one of our closest partners.

 

Magnus Wennman.jpg

Magnus Wennman

«They worked on their productions 24 hours. It's incredible to see this passion for photojournalism, it gives me goosebumps. For them to see that it actually isn't impossible to create such fantastic films in such a sort time means  a lot for their self confidence, ».

andreas.jpg

Andreas Kjellmann

«Taking part in the workshop was very inspiring. I made a lot of new contacts from different areas of the media business, that will be valuable to me later. As a participant you learn a lot during a very short amount of time. You learn how to operate the camera and how to edit video and photographs. Most importantly: It’s an engaging experience that you’ll learn a lot from».

Sigrid Edvartsen.jpg

Sigrid Nesset

«Being part of the multimedia workshop 2015 was an incredibly fun and very inspiring experience. I learned a lot, and gained a lot of good advices from photographers with great experience. For me it doesn't get much better than getting the opportunity to work with nice people and be served hot dogs in the middle of the night».

helene.jpg

Helene Zeylon

«I really liked the feeling of being there. Everybody made friends, tried to cheer each other up and helped each other. We never talked about how difficult everything seemed, but rather focused on what we found fun and positive. Participating in the workshop got me tremendously motivated.Being part of this project gave me more than I could ever expected».

 

Vedtekter

Vedtekter for foreningen StoryCamp

Vedtatt 13.08.2015 på stiftelsesmøte for foreningen StoryCamp.

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er StoryCamp og ble stiftet 13.08.2015.

§ 2 Formål
Foreningen StoryCamp har som formål å fremme interessen for og formidle kunnskap om visuell journalistikk og dokumentar og deres plass i samfunnet. Dette skal skje gjennom å stimulere økt kompetanse innen visuell journalistikk og dokumentar i Norge og internasjonalt. StoryCamp skal bidra til å styrke nettverk innen feltet med spesiell vekt på unge utøvere. Dette skjer primært gjennom organisering av verksteder og Masterclass-aktiviteter.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
StoryCamp er en lukket forening. Styret og årsmøtet kan med alminnelig flertall bestemme å invitere personer til å bli medlem av foreningen.
Alle kan bli støttemedlem i foreningen.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Medlemmene har én stemme hver ved årsmøte. Støttemedlemmer har kun forslagsrett.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Godtgjørelse og refusjoner
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Alle avtalte utgifter skal refunderes. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle utgifter og godtgjørelser skal enten være avtalt med årsmøtet eller styret.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Innkalling sendes primært pr. e-post og kunngjøres på foreningens nettsted. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av StoryCamp, men velges av styret.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som innholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Behandle StoryCamps årsmelding
Behandle StoryCamps regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta StoryCamps budsjett

Velge:
Leder og nestleder
Styremedlemmer
Revisor og dennes stedfortreder

§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret
Foreningen ledes av et styre på minst fem og maks syv medlemmer. Det kan velges inntil to varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder og varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år.

Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser
Godkjenne og administrere tiltak og aktiviteter for kommende år
Administrere og føre nødvendig kontroll med StoryCamps økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere StoryCamp utad.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av StoryCamp kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av StoryCamp. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendring, jfr. § 14.

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen av StoryCamp skal dekkes av StoryCamp, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.